Asielbeleid in Lochem

Wat vindt VVD Lochem van het asielbeleid in Lochem?

Spreidingswet, COA, asielzoekers, statushouders en bestuursovereenkomst. Hoe zit het nu eigenlijk? Het is soms erg ingewikkeld. Met dit stuk proberen wij het voor onze inwoners begrijpelijk te maken en te vertellen hoe wij het als VVD Lochem zien!

De spreidingswet en de gemeente: hoe zit dat nu eigenlijk?

De spreidingswet is ontwikkeld om gemeenten te verplichten te helpen bij de opvang van asielzoekers. De wet zorgt ervoor dat er genoeg opvangplekken zijn en dat die plekken beter verdeeld worden over de provincies en gemeenten. De spreidingswet is dus niet bedoeld om gemeenten de kosten te laten dragen! Met het nieuwe kabinet blijft er onzekerheid bestaan over de spreidingswet. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) zorgt voor veilige huisvesting, noodzakelijke middelen en begeleiding als voorbereiding op een toekomst in Nederland of in het land van herkomst. Volgens de huidige spreidingswet moeten alle opvanglocaties klaar zijn op 1 juli 2025.

Visie ‘een thuis in Lochem’ opgesteld door het college op 10 juni

Het college (burgemeester en wethouders) heeft een visie opgesteld voor de opvang van asielzoekers. De naam van de visie klopt volgens ons al niet. Voor statushouders en mensen uit Oekraïne bieden we al een thuis in Lochem. Statushouders krijgen via woningcorporaties een thuis, en mensen uit Oekraïne worden onder andere opgevangen in Lochem, Gorssel en Eefde in (nieuw te bouwen) tijdelijke woningen. De asielzoekers zijn tijdelijk in ons land in afwachting van hun status. Mogen ze blijven of niet? Dus voor hen kunnen we (nog) geen thuis bieden.

Nu over de inhoud van de visie! Die moet nog wat worden aangescherpt. Daarvoor is een motie (voorstel om de visie beter uit te werken) ingediend en door alle politieke partijen ondertekend. In de motie wordt er aangegeven wat er in de visie nog ontbreekt: Het is een uitwerking van de vragen wat, waar en hoe. Deze vragen zijn:

• Wat voor soort locatie(s) zijn geschikt, hoe groot moeten ze zijn en voor hoe lang?

• Waar kunnen de locaties het beste komen? Is één grote locatie beter of meerdere kleine?

• Hoe worden de opvanglocaties geïntegreerd in de samenleving?

Ook moet gekeken worden naar de voorwaarden voor het vestigen van een opvanglocatie en het proces dat daarbij hoort, inclusief communicatie en betrokkenheid van de inwoners.


En nu dan? Wat is het standpunt van de VVD Lochem?

Wij van de VVD Lochem, vinden dat we 211 asielzoekers (jong en oud) moeten opvangen, dit aantal is conform de spreidingswet. Dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid waar wij graag aan bijdragen. Dat zijn de 65 jongeren die momenteel op de Paasberg verblijven, en daarnaast 147 nieuwe asielzoekers. We vinden dat dit op drie locaties in gemeente Lochem moet gebeuren: Lochem, Laren en Gorssel, de drie grootste kernen. Momenteel wordt er gesproken over alleen opvang aan de Ampsensweg in Lochem. Wij willen juist voorkomen dat alles op één locatie wordt gecentreerd, omdat de omgeving dan te zwaar belast wordt. De druk moet worden verspreid. Het COA heeft liever alles op één locatie, maar daar hebben we als gemeente niks mee te maken. De gemeente wijst locaties aan en het COA is verantwoordelijk voor de veilige huisvesting, zorg, noodzakelijke middelen en begeleiding. Als er wordt gesproken over eventuele extra kosten door meerdere locaties, dan moet het duidelijk zijn dat het wettelijk verplicht is dat het COA deze kosten op zich neemt. Een overeenkomst met het COA mag alleen gesloten worden als de gemeenteraad daarmee instemt, niet alleen door het college. Wij vinden bijvoorbeeld dat er een overeenkomst met het COA gesloten mag worden voor 5 tot 10 jaar, maar zeker niet voor 30 jaar!


In een notendop is dit de samenvatting:

De VVD Lochem staat voor het opvangen van 211 asielzoekers, verdeeld over drie locaties in de gemeente om overbelasting van één locatie te voorkomen. Wij vinden dat het college eerst een duidelijk plan moet maken voor de opvanglocaties voordat er een overeenkomst met het COA wordt gesloten. De kosten voor de inrichting en huisvesting moeten door het COA gedragen worden, en de gemeenteraad moet instemmen met de overeenkomsten, die een looptijd van 5 tot 10 jaar mogen hebben, maar zeker niet langer.