Kadernota 2025, veel wensen zonder financieel perspectief

VVD Lochem vraagt om uitstel besluitvorming Kadernota
De VVD Lochem heeft de gepresenteerde plannen en visualisaties van het college met aandacht bekeken en waardeert het harde werk dat erin is gestoken. Fractievoorzitter Jan de Vries merkt op dat de kadernota veel niet-relevante informatie bevat, wat het moeilijk maakt voor de inwoners om de kern te begrijpen. “Onze focus moet liggen op nieuw beleid en nieuwe activiteiten,” aldus De Vries.

Ongestructureerde Kadernota
De huidige kadernota is een mix van een begroting, bestuursrapportage en nieuwe wensen. Volgens De Vries had de presentatie van alleen de nieuwe wensen volstaan, zoals vorig jaar was afgesproken. “We lezen dat veel nieuwe zaken volgend jaar worden opgepakt, en daar kan de VVD zich zeker in vinden,” zegt hij. Echter, er moet ook rekening worden gehouden met reeds gestarte plannen waarvan de jaarlijkse kosten nog niet zijn opgenomen, zoals de MFA en de aanpak van de zwembaden.

Financiële Onzekerheid vanaf 2026
Uit de cijfers blijkt dat de jaarlijkse lasten van de voorgestelde investeringen en nieuwe activiteiten tot en met 2025 betaald kunnen worden, maar vanaf 2026 ontstaan er grote tekorten. “Het is niet ondenkbaar dat zelfs lopende zaken niet volledig uitgevoerd kunnen worden,” waarschuwt De Vries. Het college wil de financiële dekking pas bij de Kadernota 2026 oppakken, wat nog een jaar duurt. “Dat vinden wij te kort door de bocht,” stelt hij.

Noodzaak van Gedegen Financieel Beleid
De VVD hamert al geruime tijd op gedegen financieel beleid en vindt dat doorschuiven naar de toekomst hier niet bij past. De Vries: “We willen nu al, voor onze inwoners, financiële duidelijkheid over de genomen of te nemen besluiten. Wij kunnen niet akkoord gaan met uitgaven die jaren doorlopen zonder zekerheid of ze betaald kunnen worden.”

Gebrek aan Keuzeruimte
Het college legt de bal bij de raad om keuzes te maken, maar volgens De Vries valt er weinig te kiezen. “Een forse, onvoldoende onderbouwde uitbreiding van de arbeidskosten neemt alle ruimte weg die er vorig jaar nog was. Het saldo is nu al 2,8 miljoen negatief voor de komende jaren en de negatieve effecten van de aangekondigde verlaging van de rijksuitkeringen moeten ook nog worden verwerkt.”

Geen Onnodige Bezuinigingen of Belastingverhogingen
De VVD wil geen onnodige bezuinigingen op het voorzieningenniveau en zeker geen belastingverhogingen. Op basis van de voorliggende kadernota kan de VVD zich geen goed financieel beeld vormen. Daarom roept De Vries het college op om een pas op de plaats te maken. “Bij de komende begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 willen wij een gedegen financiële onderbouwing zien, waarin de reeds genomen en nog te nemen besluiten met financiële gevolgen voor nu en in de toekomst worden gepresenteerd,” aldus De Vries.

Oproep tot Uitstel Besluitvorming
De VVD Lochem vraagt het college om de besluitvorming over deze kadernota uit te stellen tot de begroting van 2025 en deze kadernota daarin te integreren. “Dat is de keuze die wij maken als antwoord op de oproep van het college,” concludeert De Vries.