Onrust in Barchem.. maar wat vindt VVD Lochem eigenlijk?

Plan Bekenschot is een al jaren lopend traject dat in het verleden is afgeschoten omdat het volgens de Provincie niet voldeed aan de natuurwaarden.

Nu is het plan aangepast en opnieuw ingediend bij de gemeente. Voorlopig willen en kunnen wij geen oordeel over de inhoud van het plan vormen, omdat het plan nog niet is voorgelegd bij de gemeenteraad. Uiteraard heeft VVD Lochem een aantal (algemene) uitgangspunten bij dit soort plannen.

Ondernemerschap

Allereerst vindt VVD Lochem dat we niet op de stoel van de ondernemer moeten gaan zitten. Er moet zoveel mogelijk ruimte zijn om te ondernemen, binnen redelijke grenzen en voldoend aan voorwaarden.

Grenzen en voorwaarden

De grenzen en voorwaarden bestaan uit een goed participatieproces, maatschappelijke betrokkenheid maar ook een goede ruimtelijke ordening.

Zo kijken we of er een goed participatieproces zich heeft voortgedaan bij de totstandkoming van de plannen maar ook of belanghebbenden kunnen meedingen in de opwek.

Bij grote projecten is het van belang dat de gemeenschap wordt betrokken.

De goede ruimtelijke ordening geeft aan dat er een onder meer een aanvaardbaar woon- en leefklimaat moet zijn. De omgevingsvisie geeft aan waar we als gemeente naar toe willen, welke visie we hebben we voor het gebied. Daar moet een dergelijk project in passen.

Toetsingskader

Plan Bekenschot is ingediend in de tijd dat het beleidskader voor zonneparken nog gold. Dit beleidskader is inmiddels verouderd en voldoet niet meer aan de huidige visie van de gemeente Lochem. Het is de vraag of dit oude beleidskader voldoende is om dit project te toetsen.
Tevens is er een verscherping gekomen op de Zonneladder, waar zon op grond zoveel mogelijk moet worden vermeden. Ook de provincie Gelderland is terughoudender geworden met het geven van een positief advies omtrent zon op grond.

Conclusie

VVD-Lochem zal zodra dit aan de orde is kritisch oordelen of het plan voldoet aan de grenzen die we als gemeenteraad hebben gesteld en of het past binnen de ruimtelijke ordening-visie van de gemeente Lochem. Daarnaast zijn participatie , en maatschappelijke betrokkenheid en passend binnen de ruimtelijke ordening en omgevingsvisie belangrijke kernwaarden van ons toetsingskader.