VVD Adviseert Voor Toekomstgericht Landbouwbeleid

Tijdens een belangrijke vergadering heeft VVD Lochem een aantal waardevolle adviezen gegeven aan het college in het kader van het landbouwbeleid. Wij hebben deze adviezen opgesplitst in twee delen: aanbevelingen voor in het gemeentehuis en aanbevelingen voor in de praktijk.

 

Advies in het gemeentehuis:

Wij benadrukken het belang van een betrouwbare overheid en adviseren om hiervoor de nodige middelen te reserveren op het gemeentehuis. Dit houdt in dat er voldoende menselijke capaciteit (fte's) moet worden ingezet om de landbouwsector te ondersteunen tijdens de ingrijpende transitie. VVD Lochem pleit voor een afdeling vergunningverlening die ook fungeert als een luisterend oor en waar nodig hulp biedt. Een bedrijfsadviseur Landbouw, neutraal ten opzichte van zowel biologische als intensieve ondernemingen, kan hierbij waardevol zijn.

 

Daarnaast hebben wij gevraagd om een faciliterende rol van de gemeente. In het bijzonder dienen de keukentafelgesprekken, eerder ingediend door ons als motie, te worden voortgezet om de plannen van individuele ondernemers te horen en waar nodig passende ondersteuning te bieden. Tevens moet er aandacht zijn voor de doorlooptijd van vergunningaanvragen en de mogelijkheid tot clustering van deze aanvragen.

 

Advies in de praktijk:

VVD Lochem adviseert om te kijken naar mogelijkheden om een 'marktplaats' op te zetten voor rood-voor-rood regelingen, waarbij een bedrijfsadviseur Landbouw een belangrijke rol kan spelen. Ook het stimuleren van kavelruil en de ontwikkeling van korte ketens is van belang. Hoewel een kringloop in intensieve veehouderij niet altijd mogelijk is, zien wij kansen om een kringloopsysteem te creëren binnen de gemeente of regio. Hoewel een kringloop niet altijd mogelijk is voor een intensieve veehouderij, kunnen we wel een kringloop creëeren in de gemeente of regio. Samenwerking tussen boeren, zelfs sectoroverschrijdend, moet hierbij worden gefaciliteerd en gestimuleerd. Kennissessies voor zowel boeren als burgers dragen bij aan het leggen van contacten en het vergroten van bewustzijn.

 

De opvolging van agrarische bedrijven is momenteel laag, wat resulteert in veel bedrijfsbeëindigingen de komende jaren. Hierbij rijst de vraag hoe we dit maatschappelijk kunnen opvangen, terwijl het kenmerkende landschap en het ecosysteem behouden blijven. Dit geldt ook voor de waterwinning en watervoorziening voor de landbouw. Bij een toenemend aantal woningen in het buitengebied stijgt de waterbehoefte, evenals de noodzaak voor bereikbaarheid en voorzieningen.

 

Tot slot:

Wij zien een immense transitie op ons afkomen. Daarom is het belangrijk dat in het gemeentehuis alle zeilen bijgezet worden en iedereen goed voorbereid is. De keukentafelgesprekken zijn een goede manier om de plannen van ondernemers voor de komende jaren te bespreken, ook vooruitlopend op de nog vast te stellen omgevingsvisie. Ook willen we het belang van contacten met waterwinbedrijven en de provincie benadrukken.

Wij roepen op tot samenwerking, faciliteren en verbinden, want in deze uitdagende periode hebben we elkaar allemaal nodig!